28th Nov. Reading performance ‘Resurgence’

About “Natsu no Yo no Hakurankai wa, kanashikarazuya(夏の夜の博覧会は、かなしからずや)”

About “Il pleure dans Mon Coeur”

About “Stornellata marinara”